Scientific and technical journal
ISSN 2587-9707
RuEn
-
Home Author Index Slava R Avezniyazov

SLAVA R AVEZNIYAZOV

Head of Radioactive Waste Management Department, Kola NPP (Murmansk Region, Polyarnye Zori), -mail: AvezniyazovSR@kolatom.murmansk.ru

Articles:
© 2017-2021 Journal Radioactive waste
Certificate of state registration of mass media 77-70452